onsdag 30 december 2009

Väder, känslor och kroppens fysiologi, Del IVäder är som bekant svårt att styra. Vi vet alla att meteorologerna har svårt att säga oss hur vädret blir - prognoser är osäkra, och det för att det finns så mycket kaos i vädret.

Världens vetenskapsmän har nu kommit så långt att de kan styra över vädret, tror de. De har räknat ut att med 2 graders höjning höjs vattenytan mycket, och det kan ju vara så, men bara i teorin. I praktiken finns det en 'vädrets akilleshäl' som är liksom utlösare som styr vädret åt olika håll beroende på hur utlösaren stimuleras. Temperaturen kan höjas med mera än två grader på 10 år, för att under nästa dekal sjunka igen. Det har man tydligt kunnat mäta. Ser man på fossil kan den höjas med 10 grader, och sjunka igen. Det skedde strax innan hungersåren på 1800-talet. Också under min livstid har det varit extremt klimat ibland. Det finns också ett temperaturtak.

Nu försöker man styra klimatet genom energianvändningen, och har räknat ut att det skulle ändra på de två graderna. I sig är tanken helt ok, för visst har det en betydelse att vi eldar in mera, lagrad koldioxid i atmosfären. Visst skall vi sluta elda upp oljan, för det är ren idioti, en så dyrbar råvara, vi skall satsa på förnybar energi i stället. Visst går det, trots allt vad olyckskorparna kraxar. Men inte med enbart vindkraft. Inte med sol heller så här långt upp i kalla nord. Solpaneler och vindkraft har ändå utvecklats enormt på senare tid och den utvecklingen kommer att fortsätta. Men bara om vi beslutar oss för att inte satsa på kärnkraft, för gör vi det går bottnen ur alla energibehovskalkyler. Vi kan inte använda förnybar energi och kärnenergi på samma gång, och vem har tänkt att vi då skall stänga kärnkraftverken i stället för alternativen? Nej, den ekvationen går inte ihop.

Hur lång tid har vi på oss? Fem år, har man sagt. Andra tjugo. Hur ser världen ut då? Vilka behov har vi då? Vilken teknik? Prognoser är svåra att göra.Nu har världens vetenskapsmän ytterligare ett äss i ärmen. I Gakona i Alaska finns en forskningsbas som kallas HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) där man skall skapa väder, styra det. Ser ni, mänskan har blivit så duktig att man kan skräddarsy ett visst väder. Eller kan man? Det går åt fanders, säger många. Mycket tyder på att de har rätt. Väder är verkligen ingen lätt sak.Bernard Eastlund gjorde en upptäckt att då man skjuter högfrekventa och extremt högfrekventa strålar med extremt hög kraft (över en miljon watt) direkt mot en punkt i jonosfären så värms den upp av den ackumulerade elektriciteten. Man kan göra liknelsen "att 'koka' atmosfären".

Den upphettade delen av jonosfären utvidgar sig likt upphettad plast och höjs till högre höjd, så att atmosfären 'blåses upp' som en bubbla. Den här bubblan reflekterar kraftigt tillbaka alla radiovågor och på grund av sin höjd kan 'bubblan' tränga undan högfrekventa radiosignaler till en punkt långt bakom horisonten. Radiosignalerna tystas. Tom de effektiva, lågfrekventa ELF-frekvenserna och mikrovågsignalerna, vilka normalt skulle passera igenom jonosfären ut i rymden, kan reflekteras tillbaka utan att förlora mycket av sin styrka. Det här kallas 'lins-effekt'. http://www.viewzone.com/haarp11.html

Några vetenskapsmän är tom. bekymrade. De frågar sig:"Kan vi verkligen ta den risken och hantera något som vi ännu inte helt förstår, och något som hör till allt liv, inte bara mänskligt liv." HAARP har tom. beskyllts för vandalisering av miljön.

Jordens magnetfält
Dessa magnetfält är längst från jorden vid ekvatorn och de bokstavligen möter jordens yta vid polerna, och därför lokaliseras 'uppvärmarna' nära polerna, där de är mest nåbara, sårbara och mottagbara för onaturlig påverkan. Magnetfälten fortsätter också in i jordens inre. Vi vet faktiskt inte hur dessa magnetfält uppstår i dag. Jordens magnetism har sitt ursprung i elektriska strömmar i planetens innersta del, tror man. Det är frågan om 6–8 stora strömvirvlar i det yttre skiktet i jordskorpan som skapar magnetfältet. Det är därför helt logiskt att fältet kan ändra både riktning och styrka relativt snabbt. Ändringar i fältets riktning och magnetismens intensitet kan möjligen tyda på att jordens magnetiska poler är på väg att byta plats. Se video här.

Solvinden är så kraftig att den skjuter ifrån magnetosfären, så att den del som är vänd mot solen trycks ihop och frånsidan får en 'svans' liksom kometerna. Tillsammans med den lägre jonosfären är dessa laddade skikt ansvariga för att upprätthålla en strålningsfri miljö på vår planet. Liksom ozonlagret är de sköra men nödvändiga för liv. Oåterkallelig skada på dessa ekosystem kan förvandla HAARP till ett vapen för total ödeläggelse av vår planet.Man försöker styra vädret genom att pumpa in värme i jonosfären. Se en Yoytube video.

Stjärnornas krig
sker med elektromagnetiska vapen. Neutronbomber, gammastrålar, etc. Högenergistrålevapen har redan använts, ex. i Operation Ökenstorm. Regnmakeri prövades redan i Vietnam. Inga kontaminationer bildas, ingen som kan spåra dem, excellent. 2020 skall de vara klara och utforskade. Det är nu några år sedan jag första gången hörde talas om dem, och jag trodde kanske att de aldrig skulle bli sanning. Utvecklingen har varit topphemlig. Reijo Mäkelä berättade ex. om en konferens där han talade. Under hans föredrag kördes alla delegater ut ur salen, endast militären satt kvar. Också hans hem har genomsökts och dokument förts bort. Samma sak berättade Robert Becker om i sina böcker. 'Köpta' vetenskapsmän är ett stort problem, då kritik inte släpps fram. De som för fram sanningen stämplas och mister sitt jobb.


http://www.haarp.alaska.edu/

Mycket av forskningen under de senaste 20 åren har utförts av USAs luftförsvar och flotta, och globala militära kommunikationer utvecklades som använde låga frekvenser, också de som ingår i den biologiska styrningen av olika processer. Undervattensbåtar kan använda dem, liksom i instängda platser, eftersom de har hög genomtränglighet. Om man låter 'bubblan' slå tillbaka kan man nå en stor förstörelsekraft på rymdbaser och rymdskepp, flyg mm. Man kan också orsaka jordbävningar och tsunamis. Detta omtalas bl.a. i en videofilm av Benjamin Fulford här. http://www.tu.tv/videos/benjamin-fulford-vs-haarpI en artikel av Chossudovsky 2000: Ur US-militär synpunkt kan hela nationalekonomier potentiellt destabiliseras genom klimatmanipulationer. Och än viktigare ur försvarssynpunkt är att fienden är helt ovetande, kostnaderna är minimala för USA och ingen krigsapparat behövs liksom vid konventionella krig. Dessa 'klimatvapen' skall också göras 'intelligenta'. USAs försvarsdepartment har fått ansenliga resurser för att utveckla intelligens och styrning-övervakning av väderförändringar. NASA och försvarsdepartementets lantmäteribyrå (National Imagery and Mapping Agency, NIMA) arbetar på "bildarkiv för studier av översvämningar, erosion, ras av landmassor, jordbävningar, ekologiska zoner, väderprognoser och klimatförändringar, med data från satelliter. Massor att läsa om klimatförändringarna här. Vem tjänar på det, ex.? Vilken roll har oljeindustrin och börsen? Det kanske inte var någon tillfällighet att det var just förre presidentkandidaten Al Gore som förde fram saken så starkt, men hur kan vi låta lura oss så? Se en video om krig och globalisation. "Globalisation is the final march to the "New World Order", dominated by Wall Street and the U.S. military-industrial complex."

Gregg Braden tror att den fluktuerande Schumann resonansen (höjning till ex. 11 cykler från 7) till följd av fördröjd utstrålning, kan vara en faktor i svåra väderförhållanden under senare år. Växthuseffekten som nu diskuteras med luft-temperaturer, mest vid jordytan, och mänsklig påverkan genom teknologin, har en roll. Men vid satellitmätningar finns ingen temphöjning 1979-1998, men sedan har en liten höjning märkts av. Och i dag vet man att de landbaserade mätningarna är manipulerats. Väderballongerna ligger närmare satelliternas opåverkade? kurvor.

De flesta mänskor har dock observerat att vädret har förändrats. En mera tillförlitlig metod bygger på åskfrekvenser och blixtar som är direkt beroende av lägre-atmosfäriska lufttemperaturer, så att högre temperatur ger mera blixtnedslag, och producerar elektromagnetiska pulser som sprids ut från källan, så att mycket av energin snabbt degraderas, men en del av energin faller ändå inom ELF-området och kan ge en biologisk påverkan. Hur mycket av den ökande Alzheimersfrekvensen och bidöden som beror på detta diskuteras. Man skulle vilja säga livligt, men tyvärr är så inte fallet, då det betyder politiskt och vetenskapligt självmord att blanda sig i. Man kan dock inte undgå känslan av att USA nu talar med kluven tunga i klimatdebatten. Man måste ju mycket väl känna till hur man själv gör och inte framstå som ett helgon, då man kanske är det rakt motsatta.

Merparten av vår isolerande atmosfär ligger mellan två ledande skikt, bestående av jordytan och den lägre gränsen för jonosfären. Denna sfäriska och koncentriska ihålighet avgränsas av de elektriskt ledande väggarna. Och eftersom denna våglängd blir lika stor som jordens omkrets så kan energin kretsa kring jord/jonosfär-ihåligheten utan att minska mycket. Små förändringar i temperatur 'pumpas upp' till stora förändringar i ELF-spektret. De 100 (ca) blixtarna som sker per sek. i de 1000 åskstormarna på vår planet, bidrar till energin i 7,5 Hz andelen = Schumann spektret, och global uppvärmning har länkats till den misstänkta ökningen i Schumann Resonansen, vilket är ett hot mot synkroniseringen av vår hjärna och vår kropp och våra känslor.

NASA också med?
NASA har en vision: kilometerlånga, elektrodynamiska slungor, sk. tethers, som växelverkar med jordens magnetfält skall ta bort utbrända satelliter och annat rymdskrot från banorna nära jorden. Samtidigt har tekniken potential att transportera gods, satelliter och rymdskepp till månen och längre ut i rymden. En rymdslunga är en kabel på 100 kilometer eller mer, som roterar runt ett massivt objekt. Längst ut på kabeln finns en gripklo, som fångar in satelliten, när kabeln befinner sig på den lägsta punkten i sin bana. Satelliten får nu en ordentlig åktur och släpps nära banans toppunkt, där den slungas upp i en högre bana utan att förbruka en droppe bränsle. Det är dock inte gratis. Kastet kräver energi, och därför faller slungan ned i en lägre bana, när satelliten åkt i väg. Här kommer vi dock till den riktiga finessen. Slungan är elektriskt ledande och växelverkar med jordens magnetfält, vilket gör att det uppstår en stor spänningsskillnad mellan kabelns ändar. Den höga spänningen drar till sig elektroner från jonosfären, så att ström löper genom kabeln.
Projektet kallas för Momentum-Exchange/Electrodynamic Reboost, MXER, här en utförligare beskrivning, och på NASA tror man att den första demonstrationen kan genomföras omkring år 2010. Detta berättar en artikel i Illvet 17/2005.

Militären inte intresserad av mänskors hälsa.
Hälsoargument får inte stor uppmärksamhet från militärt håll. Hål i den skyddande jonosfären görs nu på rutin med högfrekventa radiovågor och de kan kanske som en olycka riva upp den sköra kokongen vi lever i, nämligen mänsklig och planetär evolution. Man lägger denna teknik som kan modifiera miljön i händerna på militärkommando. Becker illgjorde sig över deras ingenjörsaktiga, reducerade uppfattningsförmåga. Holistisk syn fattades fullkomligt. Ett skrämmande framtidsscenario bara det. Dessutom tillkommer en manipulering av känslorna och uppfattningsförmågan hos befolkningen, något som jag skall återkomma till.

Motorn i evolutionen är inte naturligt urval, utan klimat och is, eller mao. stress. Istider har pulserat genom världen 30 gånger under de senaste 2,5 miljon åren. För att få en uppfattning om hur skör vår planet är, behövs en astrofysisk bedömning likaså. Vi behöver se djupt in i rymd och tid. Då blir det lättare att se hur den minsta störning av vår atmosfär kan orsaka dramatiska effekter på vårt geofysiska öde. Många komplexa krafter inverkar redan på jorden och vårt globala vädermönster.

Vid solfläcksmaximum rapporterades en ökning av molnigheten med så mycket som 2 % över USA. Då vi bombarderas med max sol output dubbleras temperaturen på den tunna, övre atmosfären, den sväller och puffas upp högre i atmosfären, upp till och högre än den internationella rymdbasen, som kan skadas. En ny studie visade att TSI (den totala energi outputen från solen, kallad total solar irradiance) ökat med c. 0,1% under de senaste 24 åren. Det är inte så mycket att det ger påtagliga klimatförändringar, om inte tillståndet kvarstår länge, i ett århundrade eller så. Men ökningen, som inte påverkar vädret, är lika stor som den totala mängden energi som används av oss mänskor globalt för ett år.

Schumanfrekvenserna reglerar biologin.
Problemet här är att lågfrekventa vågor används; samma frekvenser som ingår i jordens geomagnetiska fält. Vanligaste frekvensen är 2,8 - 8 Hz. Dessa frekvenser är biologiska regulatorer, ex. 8 Hz ligger mycket nära den lugnande alpharytmen i hjärnan, också hippocampus verksamhet som ju inverkar på minnet. Hippocampus har många andra frekvenser också, liksom hjärnan och den övriga kroppen, men just dessa låga frekvenser utgör vår avslappning, vila, sömn. Störs den störs också allt det andra. Rytmen och harmonin försvinner.

Energi och information överförs. Informationen ligger inbäddad i fältet, snarare än den är en del av fältet. Kanske planeten kommunicerar med oss med detta primitiva frekvens-språk? Man har visat att meridianerna selektivt upptar just dessa låga frekvenser. t.ex. Detta skulle kunna förklara varför trans och healing verkar ske i de primära Schumanfrekvenserna associerade med avslappning och alfarytmer.

Direkta antropologiska bevis visar att mänskan är intuitivt synkroniserad med planetens resonans och har så varit under hela sin historia. Det finns bevis över kulturerna som demonstrerar en samling rituella övningar som främjar denna harmonisering med planetens fält. Kanske den mest tydliga 'pådrivaren' till dessa transtillstånd är shamantrummorna och dans i trans, som är mycket gammal, över 50000 år. Pulserande eller flackande ljus användes likaså. Bön med svajande kroppar, mantras mm. är likså 'pådrivare'. Vad det är i det magnetiska fältet som kontaktas är däremot en helt annan sak. I vilken form finns informationen lagrad där? Mörk energi och mörk materia kan vara en del av förklaringen, kopplad till medvetandegrader. Här kommer återigen en koppling in angående vår perception och känslouppfattning, minne mm.

Väder-engineering.
Ytterligare störningar kan slita hål i en superuppvärmd jonosfär, och kan skapa katastrofala väderförändringar. De kan också potentiellt utlösas av militären (the Strategic Defense Initiative, SDI, med presidenten i toppen, börjande från Reagan) som missilförsvar som destabiliserar stora områden genom manipulering av klimatet utan de risker som konventionella krigsmaskineriet har.

Cheney sade 2008 under presidentvalskampen: "Vi hoppas alla att en chefskommendör aldrig skall behöva använda 'röda linjen' och få höra att en bombmissil har riktats mot USA. Under sådana förhållanden skulle katastrofen vara bara inom minuters avstånd." Obama svarade med ett tillägg som förespeglade att han skulle ha en överlägsen bedömningsförmåga så att han kunde handskas med ett sådant telefonmeddelande.

I Reagans vision 1985, sägs också: En rymdbaserad neutral partikelkanon vapen skulle dock inte påverkas av vädret eller av jordens magnetiska fält. Rymdstationen ISS har kanske en sådan forskningsmission också? I texten nämns också försvar som kinetisk energi, partikelstrålar, laservapen, radiofrekvensvapen, sensor och datateknik på avstånd, missil- och satellitförsvar mm. Intressant att nämna en missil med namnet peacekeeper:-) "WEATHER WARFARE" nämns i en artikel från 2000.

Denna vapenarsenal för ekonomiska och strategiska ändamål kunde kollapsa ekologiska system och störa jordbruksproduktionen kraftigt. Man har också försökt länka förekomsten av mystiska "chemtrails" till utvecklingen av HAARP teknologin och dess förmåga till "weather engineering". FN sponsorerar klimatdebatter om växthusgaser och 'icke-letala vapen', vilka kan utvecklas av USA och Ryssland, åtminstone. "Weather war" betyder att utlösa störningar i atmosfären med ELF mm. USA vill med sina elektroniska vapen 'äga klimatet' och rymden, skräddarsy naturliga mönster och dominerande global kommunikation, detta som plattform för militär överlägsenhet.

Nya vetenskapliga bevis pekar på att HAARP är helt funktionsdugligt. ur militär synpunkt är HAARP ett vapen för total massförstörelse och man har redan know-how för det, både i USA och i Ryssland.Utan att uttryckligen hänvisa till HAARP-programmet studerar US-luftförsvaret punkter som kan användas för "inducerade modifikationer i jonosfären" som ett led i att ändra på vädrets mönster och för att störa fiendens radar och kommunikationer; HAARP & 'JOINT VISION 2020' Dennis Kucinich säger att Joint Vision 2020 redan är ett militärt program som håller på och experimenterar med riktad energi. Han verkar inte vara vänligt sinnad mot Cheney och Bush.

Fred kan också användas för detta syfte, se 'The Peace Alliance', helt enligt Reagans utkast.

Internationella bryderier över HAARP och systerprojekt som använder likadana energistrålar har fortgått informellt, och den senaste utvecklingen är inte uppmuntrande. Både media och väst-allierade har fördömt "Joint Vision 2020" planen för missilförsvar och rymdbaserade lasers som ett ytterligt farligt drag i kampen om världsherraväldet. Men att i klimatdebatten i Köpenhamn kasta över handsken till u-länderna när man vet vad USA håller på med är rätt grovt.


Referencer
http://www.nwbotanicals.org/oak/newphysics/npm.html
http://www.nwbotanicals.org/oak/newphysics/HAARP-Resonance.1004.pdf HAARP''ss THREAT TO THE""VOICE OF THE PLANET""
http://www.nwbotanicals.org/oak/newphysics/SciNews.1003.pdf THE SCHUMANN'S RESONANCES AND HUMAN PSYCHOBIOLOGY, Richard Alan Miller and Iona Miller 2002, 2003.
http://www.bariumblues.com/haarp1.htm

Se ett bildspel på http://www.viewzone.com/haarp00.html
videos om chemtrails http://video.google.com/videosearch?q=chemtrails&hl=en&emb=0#
+ länkar i texten.

Komment: Det verkar som om några av mänskorna som kommenterar redan är under 'mind control' .. hahaha!

En hårresande historia. Verkligheten överträffar dikten.

onsdag 23 december 2009

Jul, jul, kära jul

Den här julen är olik alla andra jular. Man kommer liksom inte på humör att pynta och feja. Det känns inte roligt att försöka hitta på lämpliga klappar. Inte ens att baka är lockande. Annars brukar jag baka allt möjligt, kakor, limpor, mm. Det enda jag fått gjort nu är hemmalagad morotslåda, som blev slut i ett nafs. Måste frysa den för att något skulle vara kvar till jul.
Tanken på lutfisken känns äcklande. Fy för lutfisk, Den har jag aldrig gillat, aldrig nånsin. Det enda bra med den är vitsåsen.

Morötter, potatis, fisk, sallad, är usch, usch, usch. Den här julen skulle jag gott kunna tänka mig att fara bort, långt bort, så man slipper tänka på eländet. Blommor och uppsättningar i mängd, det som förr var roligt är nu bara jobbigt.

Kransar har jag gjort i massor, men det har inte heller känts bra.

Tack och lov så är vi bjudna på julmat till dottern på aftonen så jag slipper koka så mycket. Det känns verkligen befriande.

Gubben gnäller. Gör si och gör så. Varför kunde du inte göra så? Det skulle ha varit gjort i går. etc. Fan ta honom. Tror han att han hjälper till med att gnälla? Han blir arg på mig, men jag orkar inte bry mig. Vill han vara arg så får han väl. Han har två recept på att lyckas. Att stiga upp tidigt och att gå ner i vikt. Gör jag det så lyckas allt, enligt honom. Båda är lika omöjliga. Jag är definitivt ingen morgonmänska, tvärtom, stiger jag upp tidigt så är hela dagen förstörd. Det kan han inte begripa. Han tror att alla är som han. Han kan nog ligga på soffan på em. och kvällen, men gudnåde mig om jag gör det.

Sonen var hem i kväll. Satt och snarkade så taket lyfte och jag försökte vara tyst för att inte väcka honom. Vad gjorde han då han vaknade? Blev arg på mig, för att jag inte avtalat med svärmor vem som skulle bjuda vem och när. Gubben instämde i tjatet. Jag som aldrig ens kommit på tanken... Mitt huvud är nog litet luddigt. Det fungerar inte riktigt som det skall. Och inte bryr jag mig, det är kanske det konstigaste. Jag orkar inte bry mig. Jag skulle nog kunna gå i ide nu. I går morse var kroppstemp bara 35,8. Det kändes kallt. Jag har frusit mycket denna höst.

Också min vän blev arg på mig, mycket arg. Men jag kan inte tycka att det var mitt fel. Jag kunde inte ha gjort annorlunda. Verkligen inte. Varför i hela friden blev vännen arg? Vilka motiv fanns bakom? Vill inte säga, har stängt av. det är väl den största orsaken till mitt deppade jag. Vänner har jag verkligen inte många av, och det känns. Mycket. Ensamheten grinar mig i ansiktet, misslyckandet igen en gång. Jag orkar inte bry mig om familjen som gnatar, men vännen... det är katastrof.

Det är märkligt, man träffar någon som får hela ens historia att spelas upp på nytt. Allt sånt som man trodde var bortlagt för gott får eget liv igen. Det känns hopplöst. Historien kletar vid mina fingrar, kletar vig hela mig så jag fastnar. Och det bara för att jag såg samma historia i vännen, samma knäppa beteende, samma bortförklaringar, samma flykt. Samma skygghet, trots, envishet. Och kampen som aldrig tar slut. En evig kamp. Och då blir jag så trött, så vissen. Inte ens en egen vän får jag ha. Livet är verkligen inte nådigt mot somliga.

Och så kommer barndomen upp. All strid, allt trots, mobbandet, ensamheten. Och jag förvandlas igen till den lilla flickan som alltid var fel och fick stryk. Som hett önskade att hon var pojke. Blyg och stum och trotsig, nästan aggressiv. Och envis, så envis, och så nyfiken, vetgirig. En krampartad tillvaro. De enda gånger då hon var riktigt lycklig var då hon var ensam, med djuren, med blommorna och naturen. Med böckerna, där var det ingen som klankade. Men det är väldigt svårt att leva ensam, att ha ingen som förstår. Och att få kontakt för att sedan förkastas känns fruktansvärt.

Fascination och iver, den fantastiska känslan att det finns någon som förstår hur det var, hur det är, för att det var likadant, igenkännandet. Men det blev för tungt och jobbigt, för många sår öppnade sig. Därför valdes flykt. Det som en gång sorterats hotade att på nytt röras ihop. Kallelsen, missionen, uppgiften, var starkare just nu. Senare kanske sorterandet måste ske igen. Många kämpar ett helt liv med det här. Många skjuter det framför sig ett helt liv. Tänker: Om jag bara får det här gjort nu först, blir allt bra sedan. Det är en illusion.

Många får en stroke, eller något annat allvarligt, i en sådan här situation. Som tvingar till sortering. Det som man bara har skjutit framför sig och flytt ifrån är man plötsligt tvungen att göra för att kunna leva med sig själv.